Nieuwbouw locatie Oude Bron en herinrichting plein, verslag bijeenkomst 20 juli

Verslag informatiebijeenkomst centrumplan Handel in De Bron 20-07-2021

Nieuwbouw locatie Oude Bron en herinrichting plein.

Peter Geerts voorzitter van het Dorpsoverleg Handel en contactpersoon tussen de gemeente en Bas van de Laar enerzijds en de ontwerp groep Handel anderzijds opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom. Hij staat even stil bij het kritische artikel dat door William Donkers geschreven en geplaatst is in de Handelse courant van vandaag. Als reactie hierop geeft Peter Geerts de kaders aan waarbinnen het Dorpsoverleg destijds aan de gang mocht met het ontwikkelen van een bouwplan voor de locatie Oude Bron. Deze kaders gaan terug naar het IDOP (=  Integraal Dorps Ontwikkeling Plan) van 2012. Hierin werd het oprichten van een nieuwe MFA op de plaats van de school vastgelegde en het gegeven dat op de locatie Oude Bron, nieuwbouw zou komen ter financiële ondersteuning van de MFA.

Een stukje geschiedenis…

Destijds is er een initiatiefgroep bestaande uit William Donkers, Frans van de Laar en Peter Geerts bezig geweest om zelf vanuit Handel een plan te ontwikkelen voor de locatie Oude Bron. Vervolgens is er een woonbehoefte onderzoek gedaan onder de Handelse mensen, met o.a. de vraag wie er eventueel belangstelling had voor huren of bouwen op deze nieuwbouw locatie. Hiervoor was voldoende belangstelling waarna er een nieuwbouwplan werd gemaakt, compleet met schetsontwerpen en kostenberekeningen. Toen het plan klaar was bleek dat het uitvoeren van dit plan uit handen gegeven zou moeten worden aangezien het Dorpsoverleg niet als projectontwikkelaar op kon treden. Dit werd met de gemeente besproken en de gemeente zou een projectontwikkelaar zoeken. Dit is Bas van de Laar geworden.

Bas van de Laar heeft vervolgens het plan van de eerste groep vertaald naar zijn eigen plan. Dit plan zou op de eerste algemene vergadering van het Dorpsoverleg in maart 2020 besproken worden en in het feestweekend van Handel800 zou dit plan via een maquette in de tent gepresenteerd worden. Corona heeft hier echter een streep doorgehaald. Het plan kwam wel op tafel bij belanghebbenden  en omwonenden, maar werd niet dorpsbreed gecommuniceerd. Dit mede doordat het nieuwbouwplan van Bas van de Laar door de betrokken partijen niet erg enthousiast werd ontvangen. Vandaar ook dat het Dorpsoverleg het besluit nam om samen met Dorpshuis De Bron en basisschool De Havelt bezwaar te maken tegen deze plannen.

In de tussentijd bood de open ruimte in het dorp, ontstaan door het slopen van de Bron, nieuwe kansen als een soort plein. Een aantal inwoners lieten vervolgens via een petitie aan de gemeente weten voor een plein en meer groen te kiezen i.p.v. nieuwbouw. De algehele conclusie was dat het gemis van een geschikt plein voor grote activiteiten eerst opgelost zou moeten worden alvorens van nieuwbouw sprake zou kunnen zijn. Verder moest het op tafel liggende nieuwbouwplan aangepast worden om tegemoet te komen aan de bezwaren die ingebracht waren. Vervolgens werden de bezwaarmakers tegen het plan van Bas van de Laar, nl; Dorpsoverleg, de Havelt en Dorpshuis de Bron en de belanghebbenden voor een aangepast plein nl; de Kerk , het kermiscomité,  Handels Erfgoed en Kermis op de kermis, door de gemeente uitgenodigd om samen een nieuw voorstel te maken om de bouwplannen en de herinrichting van het plein in elkaar te schuiven waardoor er een gedragen plan voor de Handelse gemeenschap zou ontstaan.

Traject ontwerpgroep

Twan Pennings neemt het over van Peter en vertelt over het traject wat de ontwerpgroep heeft doorlopen aan de hand van een PowerPoint presentatie. Als eerste is binnen de ontwerpgroep, in overleg met alle betrokken geledingen, een programma van eisen opgesteld. De inbreng van Pim van de Broek als deskundige op het gebied van ontwerpen van omgevingsplannen is hierbij erg belangrijk geweest om alle wensen van de diverse belanghebbenden te vertalen in een algemeen aanvaardbaar voorstel. De vele bijeenkomsten met kritische beschouwingen, hebben geresulteerd in een richting gevend schetsplan dat vervolgens besproken is met de gemeente en Bas van de Laar.

Hierop is door Bas weer een aantal aanpassingen gedaan waardoor er uiteindelijk een ontwerp lag wat geschikt leek om voor te leggen aan de Handelse bevolking.

Toelichting ontwerp

Vervolgens neemt de architect het woord en geeft een toelichting op hoe het plan, door middel van het constructieve overleg met de ontwerpgroep, de huidige vorm heeft gekregen. Hij benadrukt hierbij dat getracht is de nieuwbouw zoveel mogelijk aansluiting te laten vinden bij de bestaande en historische bebouwing en de kernwaarden van Handel te waarborgen door o.a.:

  • Terugbrengen van Handelse hoeve op een zichtbare plek.
  • Behouden van de historische poort.
  • De hoogte van de bebouwing te verlagen.
  • Integratie woningbouwplan en dorpsplein.
  • Afstand te houden tot woningen aan het Mariahofke.

 

Vervolgens werd het nieuwbouwplan in 3D-model aan de bezoekers in De Bron getoond door in vogelvlucht door het plan heen te vliegen. Hierdoor werd het aan de bezoekers inzichtelijk gemaakt hoe het plan zich verhield tot de omliggende gebouwen en straten.

 

Reacties

Het woord was nu aan de Handelse bevolking. In de reacties die daarna volgende werd het met name duidelijk dat veel aanwezigen hun zorgen hadden over de parkeerdruk in het centrum van Handel. Tussen de pastorie en de nieuwbouw zoals hierboven getoond aan de O.L. Vrouwestraat is namelijk een openruimte c.q. plein ingetekend. Dit kleine plein heeft als doelstelling om een opener en groener karakter te geven aan het centrum van Handel, de lokale markt te huisvesten en hier kleine evenementen te houden. Verder was de insteek om dit kleine plein bij grote evenementen bij het aangepaste plein voor de kerk te kunnen trekken. Echter, in de presentatie van de architect werd aangegeven dat op dit plein de parkeerplaatsen van de woningen en appartementen van de  nieuwbouw gepland waren. Vanuit de zaal werd aangegeven dat er nu al in het centrum dagelijks erg veel auto’s staan en dat deze parkeerdruk door de nieuwbouwplannen alleen maar toeneemt met als gevolg dat we straks geen open, groene ruimte in het centrum hebben maar een drukke, volle parkeerplaats. Helaas overschaduwde deze discussie de presentatie van het bouwplan en werd minder goed inzichtelijk hoe men tegenover de beeldkwaliteit en de aanzichten van het voorgestelde nieuwbouwplan stond. In de gesprekken later in de foyer van de Bron bleken de meeste toeschouwers wel positief te staan tegenover de geplande hoeve, de poort en het gekoppelde appartementengebouw.

Hoe nu verder…

In zijn openingstoespraak gaf Peter Geerts al aan dat de plannen voor de nieuwbouw nog niet vastlagen en dat hier nog, mede op basis van de reacties uit de zaal, de nodige wijzigingen op konden worden aangebracht. Het is de doelstelling van zowel de gemeente als de ontwerpgroep om een zo breed mogelijk draagvlak voor de nieuwbouwplannen te realiseren binnen de Handelse gemeenschap. De ingebrachte punten van aandacht, zoals parkeren, inrichting en verkeersveiligheid, zullen vervolgens meegenomen worden in het overleg met de gemeente en Bas van de Laar om tot een zo optimaal mogelijk centrumplan te komen.

Verslag informatiebijeenkomst Centrumplan Handel in de Bron 20-07-2021