Project oude Bron – archief

Update 05-01-2024

Inloopbijeenkomst met presentatie project oude Bron door Bl-Huisvesting
en de gemeente bij Foodies &Zo op donderdag 18 januari.

Vanaf 20.30 u vrije inloop

Update 20-12-2023

Persbericht:

Ontwikkeling locatie ‘De Oude Bron’ in Handel

Het college van Gemert-Bakel heeft op 19 december 2023 ingestemd met het
stedenbouwkundig plan voor de locatie ‘De Oude Bron’ in Handel. Ook heeft ze
kennisgenomen van een nieuw schetsontwerp voor het nabijgelegen plein. Het
stedenbouwkundig plan is gemaakt door ontwikkelaar BL Huisvesting en voldoet aan
de randvoorwaarden die de gemeente vooraf stelde op basis van waardevolle inbreng
vanuit het dorp Handel. Hiermee kan worden voorzien in de woning- en parkeerbehoefte
in Handel met herstel van cultuurhistorie.

Woningbouw

Na oplevering van de huidige MFA in april 2015 is op de voormalige locatie van het dorpshuis
ruimte vrijgekomen bedoeld voor woningbouw. In 2019 is er een koopovereenkomst gesloten
met projectontwikkelaar BL Huisvesting voor de verkoop van dit perceel. Op dit inmiddels
braakliggende terrein worden 17 woningen gerealiseerd, waarvan 13 in het betaalbare
segment vallen.
Er komen 28 nieuwe parkeerplaatsen bovenop de al aanwezige 21 parkeerplaatsen.
Ook is er plek voor cultureel erfgoed door de Hoeve Handel terug te brengen
in het straatbeeld. Volgens het stedenbouwkundig plan kan het parkeerterrein aan de Onze-
Lieve-Vrouwestraat ook betrokken worden bij evenementen op het plein.

Plein dorpscentrum

Naast woningbouw kan er een ruimtelijk, aantrekkelijk en groen dorpscentrum gerealiseerd
worden. Uitgangspunt voor het schetsontwerp was het realiseren van een flexibel plein. Een
plein dat ruimte biedt voor ontmoeten en daarnaast voor het organiseren van diverse
activiteiten die voor het dorp Handel belangrijk zijn. In dit ontwerp is rekening gehouden met
de punten die meegegeven zijn uit de motie van de gemeenteraad die afgelopen zomer is
ingediend. Het dorpsoverleg Handel en de parochie zijn betrokken geweest tijdens de
ontwerpfase. Ook is een nieuw digitaal informatiebord meegenomen in het ontwerp waar
informatie over, door en voor Handel gegeven kan worden.
Wethouder Hanneke Coppens: “Met dit stedenbouwkundig plan en schetsontwerp kunnen we
samen een stap voorwaarts zetten, zodat dit unieke dorp ook in de toekomst een vitaal dorp is
waar iedereen graag woont of komt wonen. Hoe mooi is het als we hiermee samen de rijke
geschiedenis van Handel een nieuwe toekomst kunnen geven!”

Inloopavond

Voor inwoners wordt op donderdag 18 januari 2024 samen met ontwikkelaar BL Huisvesting
een inloopavond georganiseerd. Iedereen kan dan het stedenbouwkundige plan voor locatie
de Oude Bron en het schetsontwerp voor het plein komen bekijken en hierover vragen stellen.
Ook kunnen inwoners feedback geven op het schetsontwerp voor het plein.

Vervolgstappen

Voor locatie ‘De Oude Bron’ dient ontwikkelaar BL Huisvesting nog dit jaar een uitgebreide
omgevingsvergunningaanvraag in. Deze aanvraag wordt getoetst door de gemeente en
volgens de wettelijke procedure afgehandeld. Na goedkeuring van de raad wordt de
omgevingsvergunning verleend en zal de ontwikkelaar starten met de woningbouw.
De feedback op het schetsontwerp voor het plein, dat is opgehaald tijdens de inloopavond,
wordt geïnventariseerd. Met deze input wordt het ontwerp verder uitgewerkt om te komen tot
een definitief ontwerp voor het plein. De aanpassingen aan het plein kunnen nog in het
komend jaar van start gaan.

Update 30-10-2023

Reactie Dorpsoverleg

Zoals jullie kunnen lezen wordt hier geschetst dat er een plan is waarbij de locatie van de oude bron als plein ingericht zal worden. Van de gemeente hebben we vernomen dat er wel een plan is, maar vooralsnog onbekend hoe dit eruit ziet. Mocht dit in de nabije toekomst wel zo zijn dan zal dit met het dorp gecommuniceerd worden. Helaas zijn wij nog niet op de hoogte van het plan en moeten wij net zoals jullie wachten op informatie. Dit berichtje is om teleurstellingen te voorkomen, omdat de indruk wordt gewerkt dat een plein zoals op de foto een optie is. Hier is echter geen sprake van, De gemeente heeft een overeenkomst waarbij de projectontwikkelaar maximaal 17 woningen mag realiseren. De projectleider heeft, naar aanleiding van een/de enquête, een aantal nieuwe voorwaarden gekregen van de gemeente, die als randvoorwaarden/uitgangspunten dienen voor de projectontwikkelaar. Wat deze randvoorwaarden zijn en hoe hier invulling aan gegeven zal worden, is vooralsnog niet duidelijk.

Met vriendelijk groet
Het Dorpsoverleg

Update 29-10-2023

Handel krijgt een dorpsplein

HANDEL – Handel krijgt een dorpsplein. Burgemeester en wethouders geven gehoor aan een oproep van de gemeenteraad om een plein in te richten.

CDA, Dorpspartij, Lokale Realisten en Politiek op Inhoud dienden een motie in om aan de huidige Onze Lieve Vrouwestraat, tussen de kerk en de oude locatie van De Bron een dorpsplein aan te leggen. De wens daartoe komt voort uit een enquête over de toekomst van het Handelse dorpshart, die door een burgerinitiatief was uitgeschreven. Volgens inwoners is er behoefte aan een dorsplein om plek te kunnen bieden aan ontmoeting en lokale activiteiten zoals de kermis. De gemeenteraad wil hieraan meewerken, maar wel op voorwaarde dat de evenementen en de geplande woningbouw bij de Oude Bron hand in hand gaan. 

Hoeveel de aanleg gaat kosten kan volgens het college nog niet ingeschat worden. “We nemen nu een procesafspraak in de gemeentelijke begroting op, dat we in de kadernota het bedrag opnemen dat nodig is om uitvoering te geven aan deze motie”, zo schrijft het college aan de gemeenteraad. De voorbereidingskosten, geraamd op 5.000 euro worden al wel in de begroting opgenomen. “Zo kunnen we de mogelijke ontwerpkosten al wel maken.” 

76,3% van de deelnemers aan de leefbaarheidsenquête die in 2022 onder inwoners van het dorp is verspreid, geeft aan voorstander van een dorpsplein op de locatie van de oude Bron in Handel te zijn. De vragenlijst was een initiatief van de Werkgroep Huisje, boompje, pleintje. 

646 mensen, waarvan 95% woonachtig in Handel, vulden de vragen in. Een meerderheid van 87,3% is het eens met de stelling dat de gemeente Gemert-Bakel meer een langetermijnvisie moet hebben op de dorpscentra, waarbij de nadruk niet ligt op volbouwen, maar op ruimte, groene en een autoluwe inrichting.

76,3% ziet op de plek van de oude Bron graag een mooi plein in plaats van bebouwing. 14,1% is daar niet mee eens en 9,8% heeft er geen mening over. 76,6% is voorstander van een vrij plein met acceptabele bebouwing en geen parkeerplaats ervoor op de oude locatie van het gemeenschapshuis. 14,7% is het daar mee oneens 8,7% heeft er geen mening over.

Update 23-08-2023

Helaas moeten we de opstart na de vakantie beginnen met een slecht bericht: volgens de Gemeente kunnen we een winkel wel vergeten. De reden:  “De kandidaat-huurder heeft zich teruggetrokken, omdat een kleine supermarkt structureel te weinig oplevert om de kosten te kunnen dekken“.    Zie ook: https://www.gemertsnieuwsblad.nl/nieuws/nieuws/47145/woningbouw-blijft-eerste-optie-voor-oude-bron-in-handel 
Dit artikel in het Gemerts Nieuwsblad wekt de indruk dat er nog verschillende opties mogelijk zijn en de definitieve beslissing nog niet is genomen. Ook is niet duidelijk waarom de kandidaat-huurder zich heeft teruggetrokken. Wordt met klein bedoelt de oppervlakte van de winkel (wat het aanbod van artikelen resumeert) of is Handel te klein?  
Kortom : veel onduidelijkheid.
Deze vragen zijn ook aan de Gemeente gesteld en heb daar (wederom) GEEN antwoord op gekregen.

Er ligt een koopovereenkomst voor locatie Oude Bron met een ontwikkelaar voor de bouw van max. 17 woningen. De gemeente beraadt zich over het vervolgproces.

Dit is informatie die natuurlijk reeds lang bekend is. We vinden dit schrijven wel heel summier en van de opgepimpte foto worden we ook niet vrolijk.

We blijven optimistisch en ook zoeken naar wegen, die ons meer kunnen vertellen. Dus………

We blijven 2 wekelijks informeren en hopen de volgende editie meer informatie te kunnen geven.

Hopelijk kunnen we dan onderstaande foto’s vervangen door plaatjes – tekeningen of/en plattegronden die ons dan een reëler toekomstbeeld geven dan zoals het er nu bij ligt.