Stand van zaken plein & nieuwbouw ‘Oude Bron’.

Voortgang

De afgelopen jaren is een werkgroep van afgevaardigden uit Handel samen met de gemeente in overleg geweest over de invulling van de bouwlocatie ‘Oude Bron’ en daarmee samenhangend het verbeteren c.q. aanpassen van het dorpsplein. Dit was een constructief proces waarbij niet alleen de gemeente en de afgevaardigden van de verschillende geledingen uit het dorp maar ook de projectontwikkelaar meedacht. Dit resulteerde in een conceptplan waar de verschillende partijen zich in grote lijnen in konden vinden.

Vervolgens sloot de Pryma Supermarkt haar deur en werd er gezocht naar een opvolger voor de winkel gezien het belang van een supermarkt voor de (oudere) inwoners en de leefbaarheid van Handel. Dit leverde een aantal geïnteresseerde partijen op die wel interesse hadden om een supermarkt in Handel te vestigen maar niet op de locatie van de oude supermarkt. Zij wilden zich wel vestigen op de nieuwbouwlocatie ‘Oude Bron’.

Dit leidde er vervolgens toe dat de gemeente met de projectontwikkelaar is gaan kijken of het mogelijk is om, binnen de kaders van het plan wat er al lag, een supermarkt te realiseren op de locatie ‘Oude Bron’. Tegelijkertijd hebben in deze periode twee werkgroepleden aangegeven zich niet te kunnen vinden in het uitgewerkte conceptplan dat er lag. Zij zijn uit de werkgroep gestapt en hebben zelfstandig een enquête opgesteld om de inwoners van Handel te vragen naar hun wensen en ideeën omtrent plein, bouwplan, supermarkt etc.. De gemeente heeft als reactie hierop de verdere uitwerking van het conceptplan met de supermarkt tijdelijk stop gezet om de uitkomst van deze enquête af te wachten.

Enquête

Inmiddels zijn de uitkomsten van de enquête in een verslag verwerkt en dit verslag is door de 2 oud-werkgroepleden aan zowel de gemeente als het dorpsoverleg Handel aangeboden. Helaas is het, door de sturende vragen en het suggestieve taalgebruik, lastig om van een objectieve enquête te spreken. Dit maakt het ook lastig is om de uitkomst van deze enquête op waarde te kunnen schatten. Je kunt de uitkomsten dan ook niet een-op-een overnemen en hier een centrumplan op afstemmen. In grote lijnen komt het erop neer dat de inwoners van Handel graag het volgende willen:

  • meer groen in het centrum van Handel;
  • een meer open karakter van het Handelse centrum met minder dichte en hoge bebouwing;
  • een écht plein waarbij de verschillende functies van een plein samenkomen. Dus waarbij ontmoeten (markt, dorpsactiviteiten, evenementen etc.) voorop staat en parkeren van ondergeschikt belang is;
  • meer aandacht voor veiligheid, betere parkeervoorzieningen en aandacht voor de schooljeugd (oversteekplaats en parkeren fietsen);
  • een supermarkt is gewenst.

Vervolg

Op maandag 14 maart heeft vervolgens een gesprek plaatsgevonden met de 2 projectleiders van de gemeente Gemert-Bakel die verantwoordelijk zijn voor het plein en de nieuwbouw op de locatie ‘Oude Bron’. Het doel van deze bijeenkomst was om de activiteiten in het kader van het plein en de nieuwbouw weer op te pakken en de regie hiervan bij het Dorpsoverleg Handel te houden.

Momenteel zijn er dus een drietal losse eindjes waarmee aan de slag moet worden gegaan, t.w.:

  1. het conceptplan nieuwbouw ‘Oude Bron’ en de aanpassingen aan het kerkplein;
  2. wenselijkheid supermarkt (grootte winkeloppervlak, duur contract etc.) en bouwplan, parkeren, bevoorrading en veiligheid;
  3. de aandachtspunten die uit de enquête zijn gekomen.

Het doel is om deze 3 losse eindjes samen te nemen en te komen tot een concreet centrumplan waar een supermarkt wel al dan niet deel van uitmaakt.

Als blijkt dat een supermarkt op de locatie ‘Oude Bron’ niet wenselijk is, wil dat niet zeggen dat een supermarkt in het dorp niet gerealiseerd kan worden. Er zal dan door de gemeente samen met het Dorpsoverleg Handel gekeken moeten worden naar een alternatieve locatie die beter voldoet omdat het behoud van een supermarkt een belangrijke waarde is voor de leefbaarheid van de kleine kern Handel.

Afspraken

De twee projectleiders koppelen de uitkomsten van dit overleg terug aan de wethouders Willeke van Zeeland en Bart Claassen. Zij formuleren vervolgens een verzoek van de gemeente aan het dorpsoverleg om via de werkgroep de wenselijkheid van een supermarkt te onderzoeken. Het dorpsoverleg is het aanspreekpunt in deze. Dit zal ook zo door de gemeente aan William Donkers en Marcel van Dijk gecommuniceerd worden.

Vervolgens zal het Dorpsoverleg Handel de uitkomst van de enquête meenemen in het opstellen van het nieuwe centrumplan. Hiervoor zal het Dorpsoverleg Handel nog een afspraak inplannen met beide initiatiefnemers van de enquête.

Tot slot zal door de gemeente nog gekeken worden naar de parkeerdruk in Handel en de weggevallen openbare parkeerplaatsen a.g.v. bouwprojecten in de kern van Handel. Hierbij zal ook gekeken worden naar de afdrachten die zijn gedaan aan het parkeerfonds en hoe deze gelden ten goede kunnen komen aan betere parkeervoorzieningen in het centrum van Handel.

Dorpsoverleg Handel en de Werkgroep centrum Handel.