Notulen dorpsinformatieavond

Concept notulen dorps informatieavond 21 november 2018

Afmeldingen:  Jos Kuipers, Frans Francissen, Veronique Vesters, Niels van Zon, Antoon Graat, Peter Lathouwers, Marcel van Dijk

Opening:

Voorzitter Peter Geerts opent de vergadering om 20:30

 1. Whatsapp buurtpreventie
  Noud Sanders
  is de buurtbrigadier voor Handel sinds 3 maanden. Noud is bereikbaar op 0900-8844, per mail gaat dit via www.politie.nl waar je kan zoeken naar  wijkagent Handel. Daar staat dan een link om een bericht (mail) achter te laten.
  Vraag: Heb je vaste dagen? Nog niet vanaf 2019 is het plan 1 maandag per 2 weken op vaste tijd in de bron. Dit wil Noud om persoonlijke contact momenten te hebben, de politie heeft namelijk geen publieksfunctie meer in het gemeentehuis.
  Monique Michiels heeft een presentatie gegeven over Whatsapp buurtpreventie, Monique is de centrale coördinator voor de overkoepelende groep van alle buurtvereniging apps. Het doel is eerder signaleren van verdachte situaties en deze preventief te melden. WhatsApp is een manier waardoor de verdachte situaties sneller rond gaan in een gebied. LET OP: volgorde is eerst politie dan pas Whatsapp. Gebruik 112  bij heterdaad situatie, dan is er direct politie nodig. De aanrijtijd politie is 15 min, dit is het doel maar helaas niet altijd haalbaar. Een burger mag verdachte aanhouden met als doel het overdragen aan de politie als deze ariveert. Let wel op met foto’s i.v.m. privacy wet en door de Whatsapp gebruikers-voorwaarden mag Facebook deze foto’s ook gebruiken.
  Wens van deze veiligheidsgroep is 2 beheerders per buurtvereniging (Whatsapp limiet per groep is 256 personen) waarvan 1 er in  de werkgroep veiligheid Whatsapp komt. Doel is  1 januari 2019 operationeel, maar zijn nog op zoek naar coördinatoren. Aanmelden kan via: handel@gmail.com

Opmerking1: Denk ook aan alternatieven voor Whatsapp i.v.m. privacy problemen Facebook
Opmerking2: idee van 1 persoon per huishouden is te beperkt. Antwoord: dit is geen eis maar bij sommige wijken kom je dan boven de 256 gebruikers in een groep uit, optie is dan wijk verdelen.

 1. Rooije Asch
  Dhr Bots van Bots Beheer Groep heeft een presentatie gegeven over het plan en een aantal voorbeelden laten zien hoe het er uit kan komen zien. Het plan is 256 duurzame recreatie woningen, 5-6-8-10 persoonswoningen op kavels van 400-450m met parkeermogelijkheden bij huis. Het idee van expats is ontstaan doordat oprichten van een vakantie park vanuit niets een mission impossible is. De woningnood voor expats is groot en deze zorgen voor bezetting (=inkomsten) de eerste jaren. Bij dit plan wordt uitgegaan van 4-6 bewoners per huis, dus rond de 1000 expats.
  Bots beheer groep heeft hiervan een praatplaatje gemaakt naar gemeente om voor 1 oktober 2018 een exploitatie plan te maken. Door verkiezingen heeft alles even stil gelegd, daarna met nieuw B&W bespreking gehad, toen met bewoners, daarna met omwonenden en nogmaals met omwonenden. Dhr. Bots wil open, transparant en duidelijk zijn naar alle belanghebbenden. 26 september is de beslissing genomen om akkoord te geven aan huisvesten expats. Bots beheer groep mag niet discrimineren, maar doel is expats en geen arbeidsmigranten. De partner voor huisvesting van de expats heeft de verplichting om aan te geven voor welk bedrijf ze werken.
  Voor een haalbaar plan moet het beeldkwaliteit hoog zijn, dus met faciliteiten zoals horeca, fitness, zwembad, voetbalveld etc. Dit is ook nodig voor de recreatie welke er vanaf het begin zal zijn (15% van het aantal parkbewoners). Toekomst is 100% recreatie waarover al gesprekken zijn mer grote verhuurorganisaties. De horeca kan in begin ook gebruikt/ingericht worden als centrale werkplek voor de bewoners.
  Nu zijn ze bezig met opkopen kavels van de huidige eigenaren en/of het verplaatsen of inpassen van deze bewoners in het nieuwe plan. Het plan voor het zonnepark voor de regio vervalt i.v.m. de noodzakelijke wijziging in het bestemmings-plan. Wel blijft er zonnepanelen gedeelte voor eigen gebruik op het park i.v.m. gas-loos bouwen en te veel schaduw op de woningen zelf. Op het park blijven veel bomen staan en een groene zone eromheen van 10-15 meter. Het wordt een gesloten park met slagbomen op de ontsluiting aan de Haveltweg. Er komt een langzaam verkeer en nood ontsluiting op de Grintweg.
  Het plan zal gebouwd worden in 5 fases zodat het een betaalbaar en haalbaar plan is, er wordt dus niet gebouwd wordt voor leegstand. Voor de expats is het idee om volledig ont-zorgt te worden;  poetsen, tuinonderhoud, shuttlebus vervoer etc. wordt geregeld. Voor deze werkgelegenheid wordt de regio betrokken. De Rooije Plas ziet dit als een toevoeging voor de exploitatie van de plas.
  Bots  zit over 3-4 weken weer samen met B&W voor vervolg.
 2. Bestuurswijzigingen
  Opmerkingen Notulen
  : Naam van Thea brouwers mist bij de Dorpstaxi plannen
  Bestuur: Thea brouwers is aanwezig bij de bestuursvergaderingen, Giedo Panneman gaat komende periode weer aansluiten bij de vergaderingen na een afwezigheid van 1,5 jaar.
  Dorppstaxi: Sociale ondersteuning voor mensen welke zelf niet vervoer geregeld krijgen. Dini Hendrix-Donkers is coördinator, bereikbaar op 06-48633051.
  Duofiets: Is eigendom van dorpsoverleg, gesponsord door van der Sar foundation en stichting Peelland welzijn. Carla School-Martens is de coördinator bereikbaar op 06-27028926.
  Ans Emonds geeft aan dat ze nog op zoek zijn naar fietsmaatjes, je kan je opgeven bij Ans Emonds-vd Eijnde 06-38355595.
 3. Verenigings-avond
  De wijkfoto is een rapport waarin de samenstelling van Handel wordt getoond, hierin staan onderwerpen zoals de samenstelling van Handel wat betreft leeftijd, inkomen. Conclusies waren dat Handel heeft in vergelijking met omliggende dorpen meer ouderen, minder jongeren heeft  en ook meer mensen welke tegen/onder de armoedegrens zitten. Door dit te bespreken is dit een thema wat nu ook bij de verenigingen wordt meegenomen in interne vergaderingen om te kijken hoe ze daar mee om kunnen gaan om de toekomst van de vereniging te waarborgen.
  Thea Brouwers heeft een sociale netwerk kaart gemaakt waarin de bewoner centraal staat, met daaromheen een schil van familie/vrienden. Daar omheen  staan de verenigingen/horeca/ evenementen/ zorg. Doordat dit nu in kaart is gebracht, kan Thea als dorpsondersteuner snel bij de juiste personen uitkomen.
 4. Handel 800
  Doel: Van 2020 een feestjaar maken waarin het 800-jarige bestaan van Handel door en met alle inwoners van Handel wordt gevierd.
  Afgelopen jaar zijn de kaders van het feestjaar uitgezet.
  De grote activiteiten zoal de opening, afsluiting en het feestweekend 21-24 Mei 2020 wordt door de werkgroep georganiseerd. De overige activiteiten worden door sub-werkgroepjes, verenigingen en/of individuen georganiseerd waarin de werkgroep wil begeleiden en coördineren. De werkgroep is al druk bezig met sponsoring, PR, betrekken verenigingen, etc.
  De website http://handel800.nl is al online en ook is er een mail adres voor info, ideeën, activiteiten en aanmeldingen Secretariaat@handel800.nl
  Extra hulp is nog steeds welkom en je kan je melden bij bovenstaand mail adres.
 5. Overige onderwerpen
  • Bouwplannen
   Oude Bron:
   2 tekeningen zijn als voorstel van Bas van de Laar naar de gemeente
   Planning is dat er januari een akkoord komt over plan. Groen norm kan in de plannen niet gehaald worden en moet gecompenseerd worden, dit wordt financieel gecompenseerd en daarvan wordt het kerk plein opgeknapt/aangepast.
   Heerenbosch2: Vertraging i.v.m. grond aankoop van de kerk. Plan komt nu in april ter inzage en doordat alles open wordt besproken met belanghebbenden verwachten ze geen bezwaar. Er zijn al diverse bijeenkomsten geweest met de potentiële kopers (12 op dit moment).
   Peter vraagt de zaal naar de voorkeur van de naam van de nieuwe wijk. De gemeente heeft 2 opties doorgegeven: Bloemendaal of Heerenbosch. Een zeer ruime meerderheid is voor Heerenbosch.
  • Zorg
   AED apparaten: deze zijn aangeschaft van het budget innovatieve zorg. Nu is de 6 minuten bereikbaarheid AED apparaat weer gewaarborgd. Bewegwijzering voor toeristen is nog een wens.
   Dementie: 12 december is er een bijeenkomst voor vrijwilligers welke veel in contact zijn met deze groep. Onderwerp: Bewegen en dementie, aanmelden bij Marian Graat.
   Werkgroep zorg: Zijn op zoek naar extra personen omdat Liesbeth Hendriks is gestopt. Je kan je melden bij Teun Verkuijlen als je interesse hebt.
  • Afvalcontainers
   Containers op Mariahofke moeten weg. Het idee van plaatsen op voetbalclub gaat niet door, de gemeente is nu bezig met de verplaatsing naar “het kruidentuintje”op de Strijbosche weg.
   Ondergrondse bakken is niet mogelijk i.v.m. ander ophaalsysteem, dit is nu in heel de gemeente Wethouder de Ruiter geeft aan dat dit geen bouwgrond is
   Oproep aan dorpsbewoners: Gebruik dit netjes, geen rommel en overlast veroorzaken.
  • Toekomst Handelse courant:
   We willen een werkgroep samenstellen om te kijken hoe we dit in de toekomst door kunnen zetten. Piet heeft aangegeven er nog lang mee door te willen gaan maar beseft dat de opvolging geregeld moet worden want als er nu iets gebeurd is er geen backup.
   Piet heeft plannen om uit te brengen in kleur om het aantrekkelijker te maken om te lezen. Hiervoor zijn wel extra sponsoren en donateurs nodig. De web versie is al in kleur en dan zijn foto’s ook veel mooier om te kijken.
  • Grond goedwonen aan Johannes Kijzershof:
   De grond achter de seniorenwoningen is aangeboden in bruikleen aan het dorpsoverleg. Wij hebben de school benaderd of dit een uitbreiding kan zijn voor de speelmogelijkheden en de school bekijkt nu de mogelijkheden.
  • Eindejaarsborrel:
   Iedereen is uitgenodigd op 27 december van 20:00-23:00.
 6. Rondvraag:
  • Willem Donkers: Er zijn veel bomen aangestipt in de bossen voor kap, wie heeft hier opdracht voor gegeven en wie controleert dit? Martien Hendriks geeft aan dat de opdracht komt van de eigenaren van het bos en wordt uitgevoerd door een professioneel bedrijf welke zich moet houden aan de regelgeving. De uitdunning valt onder regulier onderhoud en wordt daarna gecontroleerd of het correct is uitgevoerd. Bestemming grond is bos een dat moet het blijven.
  • Jacobien Donkers: Er wordt veel tuin afval gedumpt in het bos. Ze wijst iedereen er op dat je dit naar de milieu straat kunt brengen.
  • Peter Kleijnen: Planning groenbak nog maar 1x per maand start te vroeg. Deze tijd van het jaar nog veel tuin onderhoud i.v.m. blad opruimen. Vraag aan de gemeente of dit komend jaar een maand later gezet kan worden. Janine Rechters gaat dit doorgeven.
   Als je zelf een bladkorf hebt, dan kan je dit aangeven bij de gemeente en dan wordt deze ook geleegd.
  • Rini Kanters: Oversteekplaats bij school zijn regelmatig paaltjes omver gereden, kunnen we hier geen amsterdammertjes plaatsen om parkeren en over de goot rijden onmogelijk te maken? Nicole van der Geest is met de werkgroep veiligheid hiermee bezig.

Sluiting:
Voorzitter Peter Geerts sluit de vergadering om 22:15